Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2018

jamaicanbeat
10:46
jamaicanbeat
10:41
Stephen King w jednej ze swoich książek napisał: nocą myśli mają nieprzyjemny zwyczaj zrywania się ze smyczy. Nie wiem której nocy u mnie zerwały się te myśli, ale do teraz nie potrafię ich złapać i uwiązać.
Wiem, że dzisiejszej nocy zbierają już swoje żniwo.
Reposted fromcorvax corvax viaaksamitt aksamitt
jamaicanbeat
10:39
jamaicanbeat
10:39
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
jamaicanbeat
10:38
Wiesz, nieistotne są te przelotne spojrzenia przy barze, ani te uśmiechy na korytarzu. Nie liczą się ładne dziewczyny, nie liczą się seksowne dziewczyny, ani nawet te, które dobrze całowały. Bo kiedy przychodzi taki wieczór, że po kilku piwach bardzo mocno chcesz z kimś pogadać, to nie masz wątpliwość do kogo chcesz zadzwonić. 
— 15.11.14 (00.00) only2you.soup.io
Reposted fromOnly2you Only2you viaaksamitt aksamitt

May 26 2018

jamaicanbeat
11:03
11:03
11:03
jamaicanbeat
11:02
jamaicanbeat
11:02
jamaicanbeat
11:02
jamaicanbeat
11:01

May 17 2018

jamaicanbeat
23:54
jamaicanbeat
23:54
jamaicanbeat
23:54

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
jamaicanbeat
23:52
Lubiłam jego uściski. Mężczyzna powinien obejmować właśnie tak. Mocno jak niedźwiedź.
— L. Lander
jamaicanbeat
23:48

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viaaksamitt aksamitt
23:48
5940 11a2
Reposted fromtosiaa tosiaa viagdziejestola gdziejestola
jamaicanbeat
23:29
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
jamaicanbeat
23:29
5348 3795
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl