Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

jamaicanbeat
22:20
4102 f821
Reposted fromkarsina karsina viapchamtensyf pchamtensyf
jamaicanbeat
22:19
Reposted frompsychedelix psychedelix
jamaicanbeat
22:19
9888 441f
Reposted fromdusielecc dusielecc viapchamtensyf pchamtensyf
22:19
9169 892b 500
może karma wraca...
jamaicanbeat
22:18
2012 629b 500
Reposted frommoai moai
jamaicanbeat
22:18
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialonelyjulia lonelyjulia
jamaicanbeat
22:17
6155 cdaf 500
Reposted frompiehus piehus vialonelyjulia lonelyjulia
jamaicanbeat
22:17
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelyjulia lonelyjulia
jamaicanbeat
22:17
8798 e07a 500
Reposted fromthetemple thetemple viasatyra satyra
jamaicanbeat
22:17
6574 ce55 500
Reposted frompiehus piehus viasatyra satyra

November 16 2019

jamaicanbeat
22:58
1386 8c36 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaheadsbangbang headsbangbang
jamaicanbeat
22:58
Reposted fromsamuso samuso viaheadsbangbang headsbangbang
jamaicanbeat
22:57
9800 1a3b 500
Reposted frompiehus piehus viaheadsbangbang headsbangbang
jamaicanbeat
22:57
3690 342f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaheadsbangbang headsbangbang
jamaicanbeat
22:57
Reposted fromFlau Flau viaheadsbangbang headsbangbang
22:56
jamaicanbeat
22:56
2657 7533
my life
Reposted fromdoedeer doedeer viaheadsbangbang headsbangbang
jamaicanbeat
22:56
6911 39f2
Reposted fromMtsen Mtsen viaheadsbangbang headsbangbang
jamaicanbeat
22:55
4430 5664
Reposted fromoll oll viaheadsbangbang headsbangbang
jamaicanbeat
22:55
Jestem zmęczona byciem sama ze sobą.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl